นายสุมิตร์  ตันติยวงค์
นิติกรชำนาญการพิเศษ

รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี


นิติกรชำนาญการ