นายสุมิตร์ ตันติยวงค์
นิติกรชำนาญการพิเศษ

รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี


นิติกรปฏิบัติการ