ดร.กัมพล เจริญรักษ์
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

นายวิวัฒน์ สิรพัธน์โภคิน
รอผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1 

 ดร.จันทร์เพ็ญ เพ็ชรอ่วม
รอง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1 

นางสาวสายใจ พุ่มถาวร
รอง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1 

ภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ จัดตั้งขึ้นตาม "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑" เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย
(ข) ดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
(ค) ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย
(ง) ดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
(จ) ดำเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์
(ฉ) ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
(ช) ดำเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่นๆ ของรัฐ
(ซ) ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(ฌ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทำข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมายและงานคดีของรัฐ
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

การดำเนินการทางวินัย หมายถึง กระบวนการและขั้นตอนการดำเนินการในการลงโทษข้าราชการซึ่งเป็นกระบวนการตามกฎหมายที่จะต้องกระทำเมื่อข้าราชการ
มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย ได้แก่

      1. การตั้งเรื่องกล่าวหา
      2. การสืบสวนหรือการสอบสวน
      3. การพิจารณาความผิดและกำหนดโทษ
      4. การลงโทษหรืองดโทษ
      5. การดำเนินการในระหว่างดำเนินการทางวินัย เช่น ให้พักราชการ หรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนโดยที่คำสั่งลงโทษทางวินัยเป็นคำสั่งทางปกครอง ขั้นตอนการดำเนินการและการใช้ดุลพินิจกำหนดโทษทางวินัย จึงต้องเป็นไปตามหลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง

โทษผิดวินัยมี 5 สถาน คือ
1. ภาคทัณฑ์
2. ตัดเงินเดือน
3. ลดเงินเดือน
4. ปลดออก
5. ไล่ออก


ระบบงาน

stat66.pdf
chart.pdf
คู่มือจัดการเรื่องร้องเรียน.pdf
สถิตืเรื่องร้องเรียนปี65.pdf
O31 สถิติเรื่องร้องเรียน.pdf
แบบสำรวจความพึงพอใจ กลุ่มกฎหมาย.pdf
กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต และ.pdf
คู่มือกลุ่ม.pdf

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดตั้ง  “ศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ กระทรวงศึกษาธิการ” (ศคพ.) โดยมีหน่วยงานภายในกระทรวงมาบูรณาการทำงานร่วมกัน เพื่อดูแล คุ้มครองนักเรียนนักศึกษาที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ รวมถึงดำเนินการตามกฎหมายกับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่กระทำความผิด พบเห็นเรื่องเหล่านี้โทร. 1579 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อด้วยตนเองที่ ศคพ. อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ